Tin hoạt động

Trong ngành

Trong tỉnh

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Tổng hợp Văn bản, Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/20201 về việc ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. Hướng dẫn liên ngành số 1724.HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-NHNN ngày 01/9/2021 về thực hiện Mục I chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025  

Công bố thông tin

1. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2021)
2. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2021)
3. Quyết định công nhận cây đầu dòng (GCN công nhận cây lê đầu dòng cho 09 cây lê tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH