,

Kết quả giải quyết TTHC

31. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/6/2019 đến 15/7/2019)  
32. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/5/2019 đến 15/6/2019)  
33. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/4/2019 đến 15/5/2019)
34. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/3/2019 đến 15/4/2019)
35. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/2/2019 đến 15/3/2019)
36. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/1/2019 đến 15/2/2019)
37. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết ( từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
38. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/11 đến 16/12
39. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thu tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018
40. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/10 đến 15/11
41. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/9 đến 15/10
42. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm sát thủ tục hành chính Quý III năm 2018
43. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/7 đến 15/8/2018
44. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/6 đến 15/7/2018
45. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm sát TTHC quý II năm 2018