,

Kiểm soát TTHC

46. Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang    
47. Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang  
48. Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 14/12/2019 về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
49. Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
50. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  
51. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
52. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
53. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
54. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
56. Danh mục 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
57. Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
58. Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
59. Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2016.
60. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/11 đến 15/12/2016)