,

Cải cách hành chính

151. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/4 đến 15/5/2018)
152. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/3 đến 15/4/2018)
153. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Qúy I/2018
154. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/02/2018 đến 15/3/2018)
155. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/01/2018 đến 15/02/2018)
156. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/12/2017 đến 15/01/2018)
157. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
158. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
159. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/10/2017 đến 15/11/2017)
160. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (16/9/2017 đến 15/10/2017)
161. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/8/2017 đến 15/9/2017)
162. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)
163. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
164. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
165. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)