,

Cải cách hành chính

181. Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2015
182. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2015
183. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2015
184. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2015
185. Báo cáo sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
186. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2015
187. Biểu tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2015
188. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
189. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2015
190. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2015
191. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2/2015
192. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1/2015
193. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
194. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
195. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn