,

Cải cách hành chính

61. Kế hoạch số 21/KH-SNN ngày 07/3/2022 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
62. Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
63. Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 27/01/2022 về tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
64. Kê hoạch số 08/KH-SNN ngày 26/01/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
65. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC
66. Kế hoạch số 67/KH-SNN ngày 24/11/2021 về thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
67. Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc Ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
68. Quyết định số 1634/QĐ-SNN ngày 25/10/2025 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
69. Kế hoạch số 62/KH-SNN ngày 21/10/2021 về việc tổ chức tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo
70. Danh sách số điện thoại hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
71. Tài liệu hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
72. Văn bản số 1711/SNN-TL ngày 31/8/2021 về việc Hướng dẫn về hồ sơ trình thẩm định và hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các CT thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
73. Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn    
74. Quyết định về việc công bố Danh mục 132 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang  
75. Quyết định số 3321/QĐ-BNN-PCTT ngày 23/7/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn