106. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/8/2017 đến 15/9/2017)
107. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)
108. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
109. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
110. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)
111. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/2/2017 đến 15/03/2017)
112. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/1/2017 đến 15/02/2017)
113. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/12/2016 đến 15/01/2017)  
114. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/10 đến 15/11/2016)
115. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/9 đến 15/10/2016)
116. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2016
117. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/7 đến 15/8/2016)
118. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/6 đến 15/7/2016)
119. Danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ ngày 16/5 đến 15/6
120. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2016