,

Cải cách hành chính

121. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/4/2019 đến 15/5/2019)
122. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/3/2019 đến 15/4/2019)
123. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/2/2019 đến 15/3/2019)
124. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/1/2019 đến 15/2/2019)
125. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết ( từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
126. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/11 đến 16/12
127. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thu tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2018 đến ngày 15/10/2018
128. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/10 đến 15/11
129. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/9 đến 15/10
130. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/8 đến 15/9/2018
131. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm sát thủ tục hành chính Quý III năm 2018
132. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/7 đến 15/8/2018
133. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/6 đến 15/7/2018
134. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm sát TTHC quý II năm 2018
135. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/5 đến 15/6/2018)