,

Báo cáo thống kê

16. Báo cáo số 360/BC-SNN ngày 21/11/2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022
17. Báo cáo số 304/BC-SNN ngày 18/10/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
18. Báo cáo số 275/BC-SNN ngày 16/9/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022  
19. Báo cáo số 253/BC-SNN ngày 22/8/2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022
20. Báo cáo số 227/BC-SNN ngày 20/7/2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022    
21. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022    
22. Báo cáo sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2022  
23. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động Hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
24. Báo cáo số 127/BC-SNN ngày 12/5/2022 v/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025
25. Báo cáo số 116/BC-SNN ngày 05/5/2022 về việc công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.  
26. Báo cáo số 51/BC-SNN ngày 11/3/2022 về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022    
27. Báo cáo số 38/BC-SNN ngày 18/2/2022 về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 11/NQ-CP năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022  
28. Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9/2021
29. V/v Bản tin sản xuất, thị trường và tiêu thụ nông sản Quý II và kế hoạch Quý III/2021
30. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2021