,

Báo cáo tổng hợp

1. Báo cáo thiên tai năm 2023
2. Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023  
3. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023  
4. Báo cáo số 63/BC-SNN ngày 15/3/2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
5. Báo cáo số 360/BC-SNN ngày 21/11/2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022
6. Báo cáo số 304/BC-SNN ngày 18/10/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
7. Báo cáo số 275/BC-SNN ngày 16/9/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022  
8. Báo cáo số 227/BC-SNN ngày 20/7/2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022    
9. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động Hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
10. Báo cáo số 127/BC-SNN ngày 12/5/2022 v/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025
11. Báo cáo số 116/BC-SNN ngày 05/5/2022 về việc công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.  
12. Báo cáo số 51/BC-SNN ngày 11/3/2022 về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022    
13. Báo cáo số 38/BC-SNN ngày 18/2/2022 về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 11/NQ-CP năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022  
14. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
15. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021