,

Văn bản, Báo cáo DTLCP

61. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 16/9/2019
62. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/9/2019
63. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/9/2019
64. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 11/9/2019
65. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/8 đến ngày 10/9/2019  
66. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 09/9/2019
67. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 6/9/2019
68. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 5/9/2019
69. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 4/9/2019
70. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 3/9/2019
71. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 đến 30/8/2019
72. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 31/8/2019)
73. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 29/8/2019)
74. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 27/8/2019)
75. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 26/8/2019)