,

Văn bản, Báo cáo DTLCP

121. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 4/7/2019)
122. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 3/7/2019)
123. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 2/7/2019)
124. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 1/7/2019)  
125. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 29/6/2019)
126. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 28/6/2019)
127. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 27/6/2019)
128. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 26/6/2019)
129. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 25/6/2019)
130. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 24/6/2019)
131. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 22/6/2019)
132. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 21/6/2019)
133. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 20/6/2019)  
134. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 19/6/2019)
135. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 18/6/2019)