,

Công khai tài chính

1. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)  
2. Quyết định công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
3. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ Phòng Chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2023
4. Quyết định số 775/QĐ-SNN ngày 31/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức năm 2023  
5. Quyết định số 768/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công bố công khai dự toán kinh phí vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
6. Quyết định số 765/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công bố công khai giao dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2024  
7. Quyết định số 759/QĐ-SNN ngày 30/12/2023 về việc công khai giao bổ sung dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
8. Quyết định số 432/QĐ-SNN ngày 26/06/2023 về việc công bố công khai giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng, làm giàu rừng tự nhiên sản xuất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
9. Quyết định số 704/QĐ-SNN ngày 27/11/2023 về việc công bố công khai thu hồi về ngân sách tỉnh dự toán năm 2023 của một số đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do không còn nhiệm vụ chi  
10. Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 13/6/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
11. Quyết định số 699/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 đã giao cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
12. Quyết định số 646/QĐ-SNN ngày 01/11/2023 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp năm 2023 đã giao cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
13. Quyết định số 601/QĐ-SNN ngày 27/9/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệpthực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitỉnh Tuyên Quangnăm 2022  
14. Quyết định số 528/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
15. Quyết định số 531/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT