1. Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 15/4/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Quyết định số 269/QĐ-SNN ngày 07/4/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
3. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2021
4. Quyết định số 739/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v Quyết định công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2022  
5. Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai
6. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh
7. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
8. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
9. Quyết định công bố công khai cắt giảm kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Nôngn ghiệp và PTNT
10. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
11. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
12. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
13. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
14. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020
15. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT