,

Công khai tài chính

61. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
62. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
63. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021
64. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021
65. Quyết định số 745/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
66. Quyết định số 744/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
67. Quyết định số 632/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
68. Quyết định số 484/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
69. Quyết định số 483/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
70. Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
71. Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
72. Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 30/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
73. Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 19/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
74. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021
75. Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 15/4/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT