,

Công khai tài chính

61. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021
62. Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 15/4/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
63. Quyết định số 269/QĐ-SNN ngày 07/4/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
64. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2021
65. Quyết định số 739/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v Quyết định công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2022  
66. Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai
67. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh
68. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
69. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
70. Quyết định công bố công khai cắt giảm kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Nôngn ghiệp và PTNT
71. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
72. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
73. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
74. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
75. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020