,

Công khai tài chính

76. Quyết định số 269/QĐ-SNN ngày 07/4/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
77. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2021
78. Quyết định số 739/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v Quyết định công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2022  
79. Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai
80. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh
81. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
82. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
83. Quyết định công bố công khai cắt giảm kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Nôngn ghiệp và PTNT
84. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
85. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
86. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
87. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
88. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020
89. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT
90. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở NN và PTNT