,

Kết quả đấu thầu

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc cảnh báo môi trường để phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
2. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
3. Kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phục vụ công tác tập huấn quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2021
4. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021
5. Quyết định số 342/QĐ-TTN ngày 11/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Thùng thu gom rác thải.
6. Quyết định số 353/QĐ-TTN ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Băng rôn khẩu hiệu.
7. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ công tác thanh tra  
8. Quyết định số 429/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
9. Quyết định 430/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
10. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT gói thầu: Mua sắm thiết bị một cử điện tử
11. Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 của Sở NN và PTNT
12. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng canh tranh rút gọn trong nước gói thầu số 03 mua sắm dụng cụ, thuốc thú y, vắc xin và hoocmon điểu khiển sinh sản để phục vụ công tác thụ tỉnh nhân tạo
13. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, thiết bị máy móc phục vụ dự án “ Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, bảo quản thức ăn trong chăn nuôi bò”
14. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 04 mua thức ăn để hỗ trợ, chế biến, bảo quản và dự trữ cho bò thuộc dự án “ Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, chế biến, bảo quản thức ăn trong chăn nuôi bò”
15. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi, áp dụng; đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng