,

Công bố thông tin

16. Quyết định số 704/QĐ-SNN ngày 27/11/2023 về việc công bố công khai thu hồi về ngân sách tỉnh dự toán năm 2023 của một số đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do không còn nhiệm vụ chi  
17. Quyết định số 403/QĐ-SNN ngày 02/06/2023 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
18. Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 13/6/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
19. Quyết định số 699/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 đã giao cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
20. Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý Khai thác CTTL Tuyên Quang phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
21. Thông Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang năm 2023  
22. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang năm 2023  
23. Quyết định số 646/QĐ-SNN ngày 01/11/2023 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp năm 2023 đã giao cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
24. Quyết định số 601/QĐ-SNN ngày 27/9/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệpthực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitỉnh Tuyên Quangnăm 2022  
25. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lũy kế đến ngày 30/9/2023)
26. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh lũy kế đến 30/9/2023
27. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
28. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
29. Quyết định phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025   
30. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023