,

Công bố thông tin

436. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: “Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí“.
437. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên ( về mở rộng Hệ thống nước sạch tại thôn 20, thôn Ao sen 1)
438. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: “Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4”.  
439. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: “Khẩn trương bố trí kinh phí xây bờ kè đập phai Quăng chiều dài khoảng 120m“
440. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: “Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã”.
441. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
442. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
443. Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức
444. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
445. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
446. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
447. Báo cáo đánh giá xã hội của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
448. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
449. Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vòng 2 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  
450. Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.