,

Công bố thông tin

121. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021    
122. Quyết định số 745/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
123. Quyết định số 744/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
124. Quyết định số 632/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
125. Quyết định số 484/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
126. Quyết định số 483/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
127. Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
128. Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
129. Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 30/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
130. Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 19/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
131. Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 28/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý IV năm 2021
132. Văn bản số 1841/SNN-KL ngày 20/9/2022 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên kiến nghị: Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân và bảo đảm chất lượng cây giống.
133. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021  
134. Thông báo Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021  
135. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021