,

Tài liệu, hội nghị, tuyên truyền

1. Công văn số 246-CV/ĐU ngày 31/7/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt tháng 8/2023
2. Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2023 theo Công văn số 986-CV/ĐUK, ngày 22/3/2023 của Đảng ủy Khối (thời gian 8h ngày 28/02/2023)    
3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội nghũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nghiệp vụ.
4. Tài liệu họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với việc thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
5. Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 (Tài liệu họp ngày 23/6/2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Nông nghiệp và PTNT)
7. Tài liệu Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng Vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”
8. Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
9. Tài liệu Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19     
10. Tài liệu Hội nghị tổng kết, đánh giá Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
11. Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
12. Tài liệu họp thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020. ( thời gian họp ngày 14h, ngày 16/8/2019)  
13. Tài liệu Hội nghị sơ kết sản xuất NLN, TS và PTNT 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.