Xây dựng nông thôn mới: Động lực phát triển

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho vùng nông thôn trong tỉnh. Hơn nữa, thực hiện xây dựng nông thôn mới đã tạo “bệ phóng” để các xã có “lực” phát triển đô thị.

Hạnh phúc trên quê hương mới

Năm 2004, hơn 70 hộ đồng bào người Tày xã Thúy Loa (Na Hang) chuyển về nơi ở mới tại xã Chân Sơn (Yên Sơn) để tỉnh thực hiện Dự án di dân tái định cư ...