,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ rầy phấn trắng trên cây ổi

Ổi dễ trồng, mau có trái, được trồng xen hoặc chuyên canh, cho kinh tế cao nên diện tích trồng ổi ngày càng được mở rộng nhưng hay bị rầy phấn trắng ...