Bệnh từ đất: Nguy hiểm, khó phòng trừ

Nhóm bệnh hại cây trồng truyền qua đất được xem là rất nguy hiểm, bởi việc chẩn đoán bệnh, triển khai phòng trừ bệnh đều rất khó khăn.