,

Nông thôn mới

Đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân tỉnh. Từ đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát động phong trào đến toàn thể hội viên, nông dân trong tỉnh, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, với quyết tâm làm giàu dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên .