,

Phát triển nông thôn

Xã Kim Bình phát triển kinh tế tập thể

Trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa luôn chú trọng phát huy vai trò của các Hợp tác xã trên địa bàn nhằm cơ cấu lại sản xuất, liết kết bao tiêu sản phẩm, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Giao thông tạo sức bật cho nông thôn mới

Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 -2025, đã và đang đem lại những lợi ích ...

Duy trì mô hình trồng dưa trong nhà lưới

Từ diện tích nhà lưới rộng 2.500m2 được xây dựng để trồng cây dưa lưới, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã tận dụng mặt bằng để ...