Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước đã được huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân. Mới đây, huyện Yên Sơn có thêm bốn xã: Tứ Quận, Tiến Bộ, Tân Tiến, Thắng Quân đạt chuẩn NTM. Ðáng chú ý, Thái Bình và Mỹ Bằng của Yên Sơn là hai xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.