Tiền đề để sản xuất nông nghiệp sạch

Sau khi cán đích nông thôn mới, các địa phương đã bắt tay vào xây dựng các thôn mẫu, vườn mẫu. Trong đó, các khu vườn kiểu mẫu được coi là tiền đề để sản xuất nông nghiệp sạch, khi một trong những tiêu chí trong xây dựng vườn mẫu nông thôn mới là sản phẩm từ vườn phải được các chứng nhận VietGAP, hữu cơ hoặc chứng nhận sản xuất an toàn tương đương.