,

Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, ...