,

Hưởng ứng sự kiện

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái ở Tuyên Quang

Thông qua các dự án, chương trình ý nghĩa đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái ở Tuyên Quang. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển, công tác bình đẳng giới; dần khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số.