,

PCLB - GNTT

Chủ tịch Hồ Chí Minh và công việc phòng lụt, giữ đê

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Và đặc biệt hơn, có đất lại có nước thì dân giàu, nước mạnh. Tuy nhiên, Người cũng nói, nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại. Bởi, nhiều nước quá thì úng lụt, mà ít nước quá thì hạn hán” .

Kiến thức phổ thông về giông, sét

Giông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp xảy ra. Cơn giông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thăng. Cơn giông có thể ...