,

Quản lý rác thải nhựa

Huy động sức dân chống rác thải

Bảo vệ môi trường nói chung và chống rác thải nhựa nói riêng cần bắt đầu từ ý thức mỗi người dân, mỗi gia đình. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, ý thức người dân được nâng lên đáng kể. Nhiều nơi đã có những cách làm, mô hình sáng tạo nhằm huy động sức dân chống rác thải nhựa.

Hữu ích cho cộng đồng

Từ phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, tỉnh ta đã hình thành các mô hình hữu ích với cuộc sống cộng đồng.