,

Trồng trọt-BVTV

Hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ Vụ Mùa - Hè Thu năm 2024

1. Cây lúa

- Trà Mùa sớm: Áp dụng trên các chân ruộng chủ động tưới tiêu để trồng cây vụ đông ưa ấm (ngô lấy hạt, lạc...):  Sử dụng các giống lúa thuần KM18, Thiên ưu 8, TBR225, TBR279, Hà Phát 3, VNR20 và giống chất lượng HT1, Đài Thơm 8, Bắc Hương 9. Gieo mạ từ ngày 25/5/2024 đến ngày 10/6/2024; cấy từ ngày 05/6/2024 đến ngày 20/6/2024, khi mạ có từ 2,5 đến 3 lá.

- Trà Mùa chính vụ: Sử dụng các giống lúa lai Tạp giao 1, Nhị ưu 838, MHC2; các giống lúa thuần KM18, BC15, Hà Phát 3, VNR20 và các giống lúa chất lượng HT1, Bắc Thơm số 7, J02, nếp N97. Gieo mạ từ ngày 10/6/2024 đến ngày 25/6/2024; cấy từ ngày 20/6/2024 đến ngày 10/7/2024, khi mạ có từ 2,5 đến 3 lá. 

- Trà Mùa muộn: Áp dụng cho diện tích thường xuyên bị ngập úng, ven sông, ven suối:

+ Sử dụng các giống lúa thuần KM18, HT1. Gieo mạ từ ngày 25/6/2024 đến ngày 05/7/2024; cấy từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/7/2024.

+ Dự phòng bằng giống KM18, để gieo thẳng trước ngày 05/8/2024.

2. Cây ngô lấy hạt, ngô sinh khối, lạc, đậu tương Hè Thu

-  Gieo trồng đến ngày 20/8/2024 trên đất màu đồi, soi bãi.

- Trồng ngô lấy hạt: Sử dụng các giống ngô lai LVN99, Bioseed 9698, NK4300, NK7328, nếp HN88; giống ngô biến đổi gen NK4300Bt/Gt.

- Trồng ngô sinh khối: Sử dụng các giống ngô lai SSC586, NK7328.

- Trồng lạc: Sử dụng giống L14.

- Trồng đậu tương: Sử dụng giống DT84.

Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục