Nhiệm vụ cơ bản về xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng, nhằm đảm bảo cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tùy theo tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ mà Đảng xác định những vấn đề cần tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Trong tình hình hiện nay, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được Đảng xác định là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đoàn kết, thống nhất không ...

Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng

Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững ...