Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị

Học lý luận chính trị là học tập tri thức về chính trị, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Học lý luận chính trị để có tư duy khoa học, phương pháp làm việc biện chứng, để nâng cao bản lĩnh và khả năng giác ngộ cách mạng, vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và biểu hiện hữu khuynh, tiêu cực.