Cảnh giác với thủ đoạn phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê nin trong nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (1991) của Đảng ta đã xác định “Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta”.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, đặc biệt là trong giai đoạn từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước liên tục có ý kiến, bài viết phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, cho rằng trong nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc của các đối tượng phản động, bởi tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê nin về thực chất là bài bác, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, là tách rời chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế Hồ Chí Minh, tách rời độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phủ nhận vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân cùng với Đảng tiền phong là Đảng Cộng sản, đồng thời phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Ngược dòng lịch sử về những năm 20 của thế kỷ trước, khi bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, tiếp cận với Luận cương Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chỉ có chủ nghĩa Lê nin là đúng đắn nhất, và rằng chủ nghĩa Lê nin là cái cẩm nang giúp chúng ta xác định con đường đúng đắn nhất để giải phóng dân tộc (chủ nghĩa Lê nin là chủ nghĩa Mác được vận dụng vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản).

Cùng với tinh thần yêu nước, thương dân thì chủ nghĩa Mác - Lê nin là hạt nhân cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cao cả, là sự kết hợp phong trào yêu nước với phong trào công nhân, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là sự khác biệt giữa tư tưởng và con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với các vị sĩ phu yêu nước, các bậc tiền bối muốn cứu nước trước đó dù các vị đó có tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc rất cao.

Khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định trong cương lĩnh và sách lược vắn tắt do Người khởi thảo: cách mạng Việt Nam trước là cách mạng giải phóng dân tộc, là cách mạng thổ địa, đánh đổ chế độ tư bản, chế độ phong kiến, rồi tiến lên xây dựng xã hội cộng sản (xã hội cộng sản chính là nội dung cốt lõi của học thuyết Mác - Lê nin). Trong các lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc) thời kỳ đó, Hồ Chí Minh đã truyền bá chủ nghĩa Mác -Lê nin và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin vào con đường cách mạng ở Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác - Lê nin là những nguyên lý, nguyên tắc cơ bản, còn “Đường Kách mệnh” là nhận thức và Vận dụng sáng tạo vào Việt Nam. Tách rời hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lê nin là không hiểu biết gì về tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc cố hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỉnh táo, sáng suốt và có thái độ khoa học để khẳng định “chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta”. Tiếp tục “kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”. Thành tựu của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của ngọn cờ tư tưởng đó.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục