Nông nghiệp bệ đỡ nền kinh tế

Cha ông ta dạy “Dĩ nông vi bản”, trong mọi hoàn cảnh phải lấy nông nghiệp làm gốc, làm điểm tựa trước những biến cố cũng như cho sự phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng xác định: Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực. Từ chủ trương lớn, tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, tạo nguồn nguyên liệu phát triển công nghiệp chế biến và các ngành kinh tế khác. Nông nghiệp đã khẳng định được vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế.