,

Chuyển đổi số

Mục tiêu thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 29/5/2023 Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 90-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030", trong đó mục tiêu cụ thể như sau:

Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục