,

Chuyển đổi số

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở,
ngành tỉnh ký giao ước thi đua về chuyển đổi số. Ảnh: BTQ

 

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang; xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số.

 

Theo doingoai.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục