,

Chuyển đổi số

Tuyên Quang triển khai thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP

Ngày 29/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2855/ UBND-THCBKS về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ

Hướng dẫn giải quyết hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong Nghị định 63/2024/NĐ-CP

Để triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị:

Thủ trưởng các Sở, ngành: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quy trình liên thông điện tử 02 nhóm TTHC tại Nghị định số 63/2024/ND-CP, cụ thể:

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức rà soát, sắp xếp, bố trí bảo đảm các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết đảm bảo thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC theo quy trình liên thông điện tử 02 nhóm TTHC được quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP; Hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thuộc 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử sau khi có tài liệu tập huấn, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bảo đảm đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành lao động, thương binh và xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật để các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về việc cung cấp, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Bên cạnh đó, trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương có hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.

Cổng TTĐT tỉnh

Tin cùng chuyên mục