,

Đảng - Đoàn thể

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang khen thưởng đột xuất cho viên chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức trao Quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang cho đồng chí Trần Thị Nhân - Viên chức Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, đơn vị trực thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc trong “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức”.