,

Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 10/8/2022, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn được Đảng ủy Sở lựa chọn là Chi bộ tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022-2025.