,

Đảng - Đoàn thể

Lưu ý khi sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn số 1427-CV/BTGTU về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ theo đúng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 4789-CV/BTGTW.