,

Tin tức

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Kế hoạch số 416-KH/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 28/11/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương là Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt các Chuyên đề: (1) Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giầu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; (2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (4) Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hội nghị này, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chưa được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị kết nối trực tuyến do Bộ chính trị, Ban Bí thư tổ chức; căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của cấp uỷ cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

 

Bài, ảnh: Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục