Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ngày 29/3/2022, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
triển khai, quán triệt các nội dung tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, 188 cán bộ, đảng viên và viên chức lao động thuộc Đảng bộ Sở đã được nghe đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của: (1)  Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. (2) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; (3) Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); (4) Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hàm - Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh: Các cấp ủy, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm lớn, nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, coi đây là những cẩm nang quan trọng để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục