,

Kế hoạch

1. Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 08/05/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
2. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
3. Kế hoạch Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023
4. Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023
5. Kế hoạch Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
6. Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 06/01/2023 về việc Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệsinh lao động năm 2023
7. Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/10/2022 về việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉtiêu phục vụtriển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Đềán 06 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Kế hoạch 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tăng cường công tác chi đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
9. Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 03/3/2022 tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022
10. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
11. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
12. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
13. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021
14. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
15. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021