,

Kế hoạch

16. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
17. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021
18. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
19. Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
20. Kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 24/7/2019 về việc cấp phát, sử dụng hóa chất khử trùng để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
22. Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
23. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
24. Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
25. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019
26. Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
27. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 04/5/2015
28. Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy năm 2015