,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

1. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy
2. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng năm 2024
3. Văn bản số 647/SNN-VP ngày 08/4/2024 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
4. Văn bản số 1118/UBND-KT ngày 23/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt
5. Văn bản số 639/SNN-TTBVTV ngày 05/4/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT  
6. Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt;  
7. Văn bản số 05/BCH-VPTT ngày 05/4/2024 về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
8. Văn bản số 125/CCKL-QLBVR&BTT ngày 28/3/2024 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệrừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
9. Văn bản số 566 /SNN-TL ngày 27/3/2024 về thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2024
10. V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
11. Văn bản số 431/SNN-TCCB ngày 12/3/2024 về việc phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về văn băng, chứng chỉ
12. Văn bản số 419/SNN-CNTYTS ngày 11/3/2024 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
13. Kế hoạch số 31/KH-SNN ngày 05/3/2023 triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024
14. Văn bản số 317/SNN-VP ngày 26/02/2024 về việc triển khai thực hiện quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Văn bản số 327/SNN-TTBVTV ngày 26/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT trồng và chăm sóc cây công nghiệp, cây ăn quả chủ lực