Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

1- Đồng chí Nguyễn Văn Việt- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phụ trách các lĩnh vực: Công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; phát triển nông thôn và nông thôn mới; khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quốc phòng- an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; Cải cách hành chính,

Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch- Tài chính, Thanh tra Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến ngành; quản lý tài nguyên, môi trường liên quan đến lĩnh vực của ngành (trừ việc quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản); sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp; chính sách, kinh tế Hợp tác xã và Phát triển nông thôn; công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; chương trình di dân thủy điện Tuyên Quang; chương trình xóa đói, giảm nghèo;

Chỉ đạo thực hiện các đề tài khoa học thuộc Tiểu ban Phát triển nông thôn. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại thành phố Tuyên Quang.

Là chủ tài khoản của Cơ quan Văn phòng Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên giao.

2- Đồng chí Nguyễn Công Hàm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc được Giám đốc Sở uỷ quyền. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của lãnh đạo Sở; các kỳ họp, hội nghị của Sở.

Phụ trách các lĩnh vực: Thuỷ lợi, đê điều; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thường trực công tác phòng chống thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, quản trị Website và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015.

Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thuỷ lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Các đề tài khoa học thuộc Tiểu ban Thủy lợi, Nước sạch và VSMTNT; Quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản; Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Chiêm Hóa và huyện Hàm Yên.

Là chủ tài khoản thứ hai của Cơ quan Văn phòng Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và lãnh đạo cấp trên giao.

 

3- Đồng chí Mai Thị Hoàn- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

 Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ: Na Hang, Lâm Bình; Trung tâm Điều tra, quy hoạch- Thiết kế Nông lâm nghiệp; các Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cấp cơ sở;

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác quản lý giống cây lâm nghiệp; chỉ đạo thực hiện các đề tài khoa học thuộc Tiểu ban Lâm nghiệp. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện chính sách chi trả dịch vu môi trường rừng; dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang;

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và lãnh đạo cấp trên giao.