Tin hoạt động

Trong ngành

Trong tỉnh

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/20201 về việc ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  
3. V/v tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với loài cây Keo lai và Keo tai tượng  

Công bố thông tin

1. Văn bản số 1860/SNN-TTBVTV, ngày 20/9/2021. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Đề nghị “ Các cơ quan có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí cải tạo diện tích chè giống cũ chất lượng thấp bằng các giống mới chất lượng cao”
2. Văn bản số 1850/SNN-TL ngày 17/9/2021 về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. đề nghị“Xem xét xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất”
3. Văn bản số 1848/SNN-TTBVTV, ngày 16/9/2021. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, đề nghị: :“Có chính sách hỗ trợ giá giống cây lúa, ngô cho nhân dân”.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH