,

Quản lý rác thải nhựa

Xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên trên không gian mạng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Trước những tác động đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên trên không gian mạng.

Hành động ngay vì môi trường

Một trong những mục tiêu trong Chỉ thị 06 ngày 22-10-2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang là đến năm 2022, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản ...

Huy động sức dân chống rác thải

Bảo vệ môi trường nói chung và chống rác thải nhựa nói riêng cần bắt đầu từ ý thức mỗi người dân, mỗi gia đình. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công ...

Hữu ích cho cộng đồng

Từ phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, tỉnh ta đã hình thành các mô hình hữu ích với cuộc sống cộng đồng.